Medlemsfordeler

Hvorfor er det viktig å være medlem i Orkladal Næringsforening?

ONF er Orkladalsregionens ledende næringsorganisasjon og har ca.230 medlemmer som til sammen sysselsetter ca. 8 000 arbeidstakere. Som medlem i ONF blir du således en del av regionens største næringslivsnettverk.

Vår viktigste oppgave er å bidra til å løfte fram næringslivets interesser i samfunnsdiskusjonen i vår region. Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.

Vi skal være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Det er smart å delta i en organisasjon som har innsikt og som jobber med de sakene du er opptatt av. Her nevner vi noen av de viktige tiltakene vi gjennomfører for å nå våre mål

 

Som medlem får du:


God og relevant kompetanse

ONF har utdanning, yrkesveiledning og opplæring som en våre viktige hjørnestener. Vi har dette som tema på mange av våre medlemsarrangement, og tar dette opp i vår kommunikasjon med skoler og kommunene. Vi er også medlem i Næringsalliansen i Trondheimsregionen som i SNP har fokus på betydningen av samarbeidet mellom myndigheter, FoU miljøene og næringslivet selv.

ONF arrangerer årlig Yrkesmessa på våre to videregående skoler og fagbrevutdeling i Gammelgruva på Løkken.

Nettverksbygging

2 ganger i året skal vi arrangere ONF Møteforum. Dette er et B2B arrangement der du kan ha korte presentasjonsmøter med utvalgte bedrifter. Hensikten er å øke kunnskap om hva som finnes av forretningsmuligheter i vår egen region og skape arena og grunnlag for et mer utvidet forretningssamarbeid.

Næringspolitisk talerør

Som medlem i ONF er du med i en organisasjon som arbeider tett opp mot lokale og regionale, delvis også nasjonale myndigheter. Vi har lang tradisjon i vårt samarbeid med kommunene og har et tett og godt nettverk som våre medlemmer skal nyte godt av. Vi løfter fram næringslivets interesser generelt og bransjerelaterte utfordringer spesielt. Vi deltar på mange næringspolitiske arenaer og vi brukes både som leder for konferanser og som foredragsholdere.

Fagrådene

Orkladalsregionen er en meget næringsrik region som består av svært mange bransjer. F.eksempel har vi lange industritradisjoner, naturbruk, handel og service, transport og logistikk, kultur og reiseliv, folkehelse, skoler, sjukehus, offentlig forvaltning og mye mer.

ONF er nå i gang med etablering av fagråd, dvs utvalg der bedrifter fra samme bransje kan arbeide med felles utfordringer og bringe disse inn i bred sammenheng i næringsforeningen.

Dette bidrar til at de utfordringene din bedrift står overfor kan tas opp og behandles innenfor et felles fagmiljø. Dette styrker sakene når de skal fremmes for myndigheter og omgivelser.

 

Sosiale møteplasser

Våre medlemsbedrifter varierer som sagt både i størrelse, fag, geografisk plassering i regionen, antall ansatte m.m.

Vi ønsker å skape sosiale møteplasser der vi kan ha det hyggelig og nyttig sammen.

Det er ofte i slike sammenhenger man oppdager nye forretningsmuligheter, samt finner ut at man kanskje ikke er alene om de utfordringene man opplever i hverdagen.


Medlemskap og deltakelse i ONF er smart og nyttig for deg som driver næring i Orkladalsregionen, meld deg inn!!!