Kontantstøtte for faste kostnader

Regjeringens forslag om kontantstøtte til bedrifter med vesentlig inntektsbortfall til dekning av faste kostnader er vedtatt/godkjent av ESA. Ordningen gjelder i første omgang for månedene mars/april/mai, og det må søkes for den enkelte måned.

 

Det er helt klare krav til både størrelse på omsetningsnedgang (for mars må denne være minimum 20% i forhold til mars-19, mens for april og mai er kravet minimum 30% sammenlignet med samme måneder i 2019), og til hvilke kostnader som skal være med i grunnlag for kompensasjon. Det er åpnet for å sammenligne mot jan./februar -20 for nystartede virksomheter eller de som har vesentlig omsetningsøkning i år i forhold til samme periode i fjor.

Videre er det et krav at virksomheten må anses å drive lønnsomt under normale forhold.

 

Det skilles mellom virksomheter som er pålagt stenging og øvrige (førstnevnte får kompensert 90% av grunnlag, mens sistnevnte får kompensert 80%, samt må dekke en egenandel på kr 10.000). For alle må minimum beregnet komp.beløp utgjøre kr 5.000 for at utbetaling skal skje.

 

Søknad skjer elektronisk via egen portal og denne er nå åpnet, slik at det er nå aktuelt å begynne søknadsprosess for de virksomhetene som kommer innunder ordningen. Søknad skal skje i regi av den enkelte virksomhet.

 

Ajourhold av regnskap blir svært viktig fremover, og i første omgang for mars måned som det er aktuelt å søke om nå. Deretter vil det bli egne søknadsomganger for hhv. april og mai, slik at det er viktig å få ajourført månedsregnskap fortløpende fremover. Om ordningen blir utvidet videre er godt mulig, og det kan også komme endringer/tilpasninger til neste søknadsomgang for at denne skal treffe best mulig.

 

Les nærmere info om ordningen